“OctaFX” bilen ýykylmak we ýokarlanmak üçin çyzgy diagrammalary: Forex söwdasy üçin doly gollanma
Bilim

“OctaFX” bilen ýykylmak we ýokarlanmak üçin çyzgy diagrammalary: Forex söwdasy üçin doly gollanma

Forex bazarynda ulanyp boljak ähli ters nagyşlardan, ýokarlanýan we düşýän pyrryldak nagyşlary iň halanýanlarymyň ikisidir. Sabyrlylygy öz peýdasyna ulanýan söwdagär üçin takyk ýazgylar bilen birlikde köp girdeji hödürläp bilerler. Kirpik nagşynyň bu görnüşindäki ajaýyp zatlaryň biri, adatça tanamak aňsat derejeleri oýmagydyr. Bu, baha söwdasy söwdagärleri hökmünde işimizi girdejili diýip aýtmazlygy has aňsatlaşdyrýar. Aýratynlyklaryny kesgitlemekden başlalyň.
Başlaýan OctaFX-de köne söwdagärlerden has köp girdeji gazandy, näme üçin?
Blog

Başlaýan OctaFX-de köne söwdagärlerden has köp girdeji gazandy, näme üçin?

Bu makalany okasaňyz, söwda “karýerasynyň” başlangyç tapgyrlaryny geçendigiňize ynanýaryn. OctaFX-da başlangyç eden wagtyňyz bardy -. Indi yza seredeniňde, sebäbine düşünmän pul gazanmak sebäpli gaty gülkünç we lal. Şol wagt girdejiligiňiz iň gowusy diýip bilersiňiz. Siz muňa ynanýarsyňyzmy? Indikatory nädip ulanmalydygyny hem bilmeýärdiňiz, nädip girdeji gazanyp bilersiňiz? Uly ýalňyşlyk goýberýärsiň. Şol döwürde her söwdada gaty seresap bolýardyňyz we saýlan strategiýaňyzyň giriş şertlerini berjaý edýärdiňiz. Şeýle seresaplyk, uly bolmasa-da, ilkinji ýeňişleri gazanmaga kömek etdi. Şeýle-de bolsa, bu uzaga çekmedi. Wagt sizi asyl gowy endikleriňizi ýitirdi. Şu günki makalamyzda täze söwdagärleriň köne söwdadan has gowy söwda etmeginiň sebäplerini ara alyp maslahatlaşarys. Geliň, muny dowam etdireliň!